(1)
Watni Marpaung, F. A. A. AKURASI HISAB AWAL BULAN QAMARIYAH DALAM KITAB KHULASHAH AL-WAFIYAH & EPHEMERIS. JRP 2018, 9, 70-105.