Main Article Content

Abstract

This paper attempts to analyze one of the main topics in the ‘Ulūm Al-Qurān (Quranic Sciences), namely nāsikh and mansūkh or theory of abrogation. The study of this concept is very important for an interpreter to avoid mistakes in understanding the verses of the Qur'an. In general, classical scholars understand the study of naskh in terms of the timing of the decline of verses makkīyah and madanīyah. The polemic between supporters and rejecters of the theory of naskh colored the literature of the Ulūm Al-Qurān since the classical period to the present. The majority of classical scholars accepted the concept of nāsikh-mansūkh, even as a form of miracles of the Qur'an. Unlike the minority groups who did not accept the concept of nāsikh-mansūkh, for them, all the verses of the Qur'an have their respective contexts. All verses are used because there is no way the verses of the Qur'an can be ignored. However, the past naskh theory was deemed irrelevant by Maḥmūd Muḥammad Ṭāhā and Abdullahi Ahmed An-Naim. These two Sudanese thinkers put more emphasized on universal basic values ​​contained in the verses of the Qur'an. So, it could be verses makkīyah abrogated verses madanīyah. Ṭāhā and An-Naim want to grounded the universal teachings of Islam, and that can be found in the verses of makkīyah, not madanīyah. This is one of the unique thoughts of the two Sudan thinkers. They want to emphasized gender equality, social justice, social transformation, from reluctance to liberation. The point is that they want the basic values ​​that are universal to be applied in the lives of Muslim communities, not those that are particular. The verses that contain universal basic values ​​was found in the makkīyah, not the madanīyah

Keywords

‘Ulūm Al-Qurān Nāsikh-Mansūkh Maḥmūd Ṭāhā Abdullahi An-Naim.

Article Details

How to Cite
Anshori, M. (2019). WAWASAN BARU KAJIAN NĀSIKH-MANSŪKH: Analisis Pemikiran Maḥmūd Ṭāhā dan Abdullahi Ahmed An-Naim. At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an Dan Tafsir, 4(2), 246-267. https://doi.org/10.32505/tibyan.v4i2.899

References

 1. Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid, Mafhūm al-Naṣṣ: Dirāsah fī ‘Ulūm al-Qur’ān, Beirut: Markaz al-Ṡaqāfī al-Arabī, cet-V, 2008.
 2. ‘Akk-Al, Khālid ‘Abdur Raḥmān Uṣūl al-Tafsīr wa Qawā’iduh, edisi revisi, Beirut: Dār al-Nafā’is, cet-II, 1406 H/1986.
 3. An-Naim, Abdullahi Ahmed dan Mohammed Arkoun, dkk, Dekonstruksi Syari’ah II: Kritik Konsep Penjelajahan Lain, trj. Farid Wajidi, Yogyakarta: LKiS, cet-II, 2012.
 4. An-Naim, Abdullahi Ahmed, Dekonstruksi Syari’ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam, trj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKiS, cet-I, 1994.
 5. _________, ed. Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book, London-New York: Zed Books Ltd, 2002.
 6. Baidan, Nashruddin, Wawasan Baru Ilmu Tafsir, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet-II, 2011.
 7. Dahlan, Moh, Abdullah Ahmed an-Naim: Epistemologi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet-I, 2009.
 8. Faisān-Al, Su’ūd bin ‘Abdullāh, Ikhtilāf al-Mufassirīn: Asbābuhu wa Āṡāruhu, Riyaḍ: Dār Isybīliyā, cet-I, 1418 H/1997 M.
 9. Ibn al-‘Arabī, Abū Bakar Muḥammad bin ‘Abdullāh bin Muḥammad bin ‘Abdullāh al-Mu’āfirī, al-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur’ān al-Karīm, ditaḥqīq oleh Zakariyā ‘Umairāt, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, cet-IV, 2010 M.
 10. Ibn al-Jauzī, Jamāluddīn Abū al-Faraj ‘Abdur Raḥmān bin ‘Alī, Nawāsikh al-Qur’ān, ditaḥqīq oleh Abū ‘Abdullāh al-‘Āmilī al-Salafī, Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣrīyah, 1425 H/2004 M.
 11. Ibn Ḥazm, Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm al-Andalusī, al-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur’ān al-Karīm, ditaḥqīq oleh ‘Abdul Gaffār Sulaimān al-Bandārī, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, cet-I, 1406 H/1986 M.
 12. _______al-Nubaż fī Uṣūl al-Fiqh al-Ẓāhirī, ditaḥqīq oleh Muḥammad Ṣubḥī Ḥasan Ḥallāq, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, cet-I, 1413 H/1993 M.
 13. Ismā’īl, Muḥammad Bakar, Dirāsah fī ‘Ulūm al-Qur’ān, Kairo: Dār al-Manār, cet-I, 1411 H/1991 M.
 14. Itr, Nūruddīn, Ulūm al-Qur’ān al-Karīm, Damaskus: Maṭba’ah al-Ṣabāḥ, cet-I, 1414 H/1993 M.
 15. Kamali, Mohammad Hashim, Principles of Islamic Jurisprudence, edisi revisi, Cambridge: Islamic Text Society, 1991.
 16. Khallāf, ‘Abdul Wahhāb, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islāmīyah, cet-VIII, 1388 H/1968 M.
 17. Mayer, Ann Elizabeth, “Ambiguitas An-Naim dan Hukum Pidana Islam”, dalam An-Naim, Abdullahi Ahmed dan Mohammed Arkoun, dkk, Dekonstruksi Syari’ah II: Kritik Konsep Penjelajahan Lain, trj. Farid Wajidi, Yogyakarta: LKiS, cet-II, 2012.
 18. Muḥammad Ya’qūb, Ṭāhir Maḥmūd, Asbāb al-Khaṭa’ fī al-Tafsīr: Dirāsah Ta’ṣīlīyah, al-Mamlakah al-Arabīyah al-Su’ūdīyah: Dār Ibn al-Jauzī, cet-I, 1425 H.
 19. Mustaqim, Abdul, Epistemologi Tafsir Kontemporer, Yogyakarta: LKiS, cet-I, 2010.
 20. Najib, Agus Moh, Evolusi Syari’ah: Ikhtiar Maḥmūd Muḥammad Taha bagi Pembentukan Hukum Islam Kontemporer, Yogyakarta: Nawesea Press, cet-I, 2007.
 21. Qāḍī-Al-, Abdul Fattāḥ, Asbāb al-Nuzūl an al-Ṣaḥābah wa al-Mufassirīn, Kairo: Dār al-Salām li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’ wa al-Tarjamah, cet-IV, 1433 H/2012 M.
 22. Qaṭṭān-Al, Mannā’ Khalīl, Mabāḥiṡ fī ‘Ulūm al-Qur’ān, Kairo: Maktabah Wahbah, t.th. dan terbitan Riyadh: Mansyūrāt al-‘Aṣr al-Ḥadīṡ.
 23. Rāgib al-Aṣfahānī, Abū al-Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad bin Mufaḍḍhal, Mu’jam Mufradāt Alfāzh al-Qur’ān, ditaḥqīq oleh Ṣafwān Adnān Dāwūdī, Damaskus: Dār al-Qalam, cet-IV, 1430 H/2009 M.
 24. Rūmī-Al, Fahd bin ‘Abdur Raḥmān bin Sulaimān, Dirāsāt fī ‘Ulūm al-Qur’ān al-Karīm, Riyadh-Al-Mamlakah ‘Arabīyah al-Sa’ūdīyah, cet-XIV, 1426 H/2005 M.
 25. Sabt, Khālid bin Uṡmān, Qawā’id al-Tafsīr: Jam’an wa Dirāsah, KSA: Dār Ibn ‘Affān, 1421 H.
 26. Salama, Mohammad, The Qur’an and Modern Arabic Literary Criticism: From Taha to Nasr, London: Bloomsbury Academic, cet-I, 2018.
 27. Ṣāliḥ, Ṣubḥī, Mabāḥiṡ fī ‘Ulūm al-Qur’ān, Beirut: Dār al-Ilmi li al-Malāyīn, cet-XVII, 1988.
 28. Shiddieqy-Ash, Hasbi, Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur’an/Tafsir, Jakarta: Bulan Bintang, cet-XI, 1987 M
 29. Shihab, M. Quraish, Tafsir al-Mishbāḥ: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jakarta: Lentera Hati, cet-V, 1427 H/2006 M
 30. ________Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur’an, Jakarta: Lentera Hati, cet-III, 1436 H/2015 M.
 31. Sulaimān, Muṣṭafā Muḥamamad, al-Naskh fī al-Qur’ān al-Karīm wa al-Radd ‘alā Munkirīh, Mesir: Maṭba’ah al-Amānah, cet-I, 1411 H/1991 M.
 32. Suyūṭī-Al, Jalāluddīn Abū al-Faḍl Abdurraḥmān bin Abū Bakar, al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, ditaḥqīq oleh Muḥammad Sālim Hāsyim, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, cet-IV, 1433 H/2012 M.
 33. Taha, Mahmoud Mohamed, The Second Message of Islam, trj. Abdullahi Ahmed An-Naim, New York: Syracuse University Press, cet-VI, 2001.
 34. ‘Uṡaimīn-Al, Muḥammad bin Ṣāliḥ, Syarḥ al-Uṣūl min ‘Ilm al-Uṣūl, ditaḥqīq oleh Abū ‘Abdur Raḥmān ‘Ādil bin Sa’ad, Beirut: al-Kitāb al-‘Ālamī li al-Nasyr, 1427 H/2006 M.
 35. Yafie, Ali, Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, hingga Ukhuwah, Bandung: Penerbit Mizan, cet-I, 1414 H/1994 M.
 36. Zamakhsyarī-Al, Abū al-Qāsim Maḥmūd bin Umar, al-Kasysyāf an Ḥaqāiq Gawāmiḍ al-Tanzīl wa Uyūn al-Aqāwīl, J-VI, ditaḥqīq dan dita’līq oleh Ādil Aḥmad Abdul Maujūd dan Alī Muḥammad Mu’awwad, Riyāḍ: Maktabah al-Ῑdukān, cet-I, 1418 H/1997.
 37. Zarkasyī-Al, Abū Abdillāh Badruddīn Muḥammad bin Bahādir bin Abdullāh, al-Burhān fī Ulūm al-Qur’ān, ditaḥqīq oleh Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm, Kairo: Dār al-Turāṡ, t.th.
 38. _______al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh, ditaḥqīq oleh Muḥammad bin Muḥammad Tāmir, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, cet-I, 1434 H/2013 M.